Техничко одржување

Целосното и правилното функционирање на Вашиот објект е наша Примарна задача, нашите задачи се концентрирани во делот на :

 • Водовод, ( поправки на секаков вид водоводна и одводна инсталација ) како и и промена на вентили и одзатнување на канализација и вертикали од кујна ;
 • Молерофарбарски услуги ( белење, фарбање, боење… ) ;
 • Услуги од електриката ( поправки од помал и поголем обем ) ;
 • Редовен месечен сервис и одржување на лифтови, набавка и/или монтажа на нови современи лифтови согласно потребите на сопствениците на посебни делови ;
 • Поправки, санација и изведба на секаков вид коси и рамни кровови
  Браварски работи ( монтажа на шарки, брави, нивелирање на влезна врата… ) ;
 • Поправка и инсталација на домофони, видеофони, контрола на пристап – шифрарници на вл.врата со докажан квалитет
 • Инсталација на аларми и видео надзор ;
 • Противпожарна заштита на заедничките простории од станбената зграда ;
 • Поправки, санација и изведба на секаков вид коси и рамни кровови и изработка или санација на олуци ;
 • Хортикултурно одржување на дворови од згради или пак станбени комплекси ;
 • Браварски работи ( монтажа на шарки, брави, нивелирање на влезна врата… ) додади и цилиндри, електрични брави ,буткачи за вл.врати, пакнување на стакло итн…
 • Оџачарски услуги ( чистење на секаков вид на оџаци ) ;
 • Промена на стакло ;
 • Лепење плочки, малтерисување, ѕидање ;
 • Поставување на PVC или алуминиумски влезни врати и прозорци .
 • Одржување и косење на зелени површини на приватни куќи и компании.