Управувачки услуги

  • Уредна и точна евиденција на уплатите на сопствениците на посебните делови на станбената зграда ;
  • Изготвување на месечни книговодствени пресметки ;
  • Редовна дистрибуција на фактури ;
  • Благовремена достава на предупредувања-опомени за плаќање ;
  • Навремено доставување на опомени пред тужба како и иницирање, водење и завршување на постапка за наплата на долг против сопствениците на посебни делови кои нередовно или воопшто не вршат уплата во фондовите на зградата ;
  • Писмена кореспонденција, дописи, комуникација, со сите државни институции со цел заштита на интересите на станбената зграда и сопствениците на посебните делови – станарите ;
  • Наплата на заостанати долгови кон Заедница на станари.