Хигиена

  • Обезбедуваме услуги за одржување на хигиена со сертифицирани средства и препарати;
  • Чистење на заедничките делови од станбената зграда ( 2 пати неделно и дополнително по потреба и меѓусебен договор) ;
  • Одржување хигиена на заедничките делови ( гаражи, паркинг простори и подруми );
  • Дезинскеција и дератизација ( најмалку 2 пати годишно ) ;
  • Проверка и чистење на олуците за одвод на дождовните води ;
  • Одржување на околината на зградата по договор ;
  • Машинско чистење на гаражи ;
  • Хортикултура;
  • Хигиена на деловни простории.